Gemensam idé håller samman

Motivationen, kulturen på arbetsplatsen och ledarskapet är viktiga faktorer för att vi ska må bra och ha roligt på jobbet. Små vardagshandlingar har en väldig kraft att forma kulturen, skriver Bim Riddersporre.

Tänk, vilken stor andel av alla vakna timmar som tillbringas på jobbet. Inte konstigt att känslor inför arbetsuppgifterna, kollegorna eller chefen kan påverka hela tillvaron på gott eller ont.

Därför är det ett hedersuppdrag att få inleda detta viktiga nummer av Förskoletidningen. Ett nummer vigt åt arbetsglädje, trivsel och ett hållbart yrkesliv – kort sagt alla de positiva möjligheter vi har att sträva efter och vara rädda om tillsammans.

Jag kommer att ta fasta på tre saker som jag tycker är särskilt viktiga för att förstå, men också för att kunna påverka hur det är på en arbetsplats: förskolans arbetsplatskultur, medarbetarnas motivation och det jag kallar för ett hållbart ledarskap. 

Arbetsplatsens kultur handlar om hur vi har det tillsammans. Vi är alla en avgörande viktig del av varandras arbetsmiljö. Arbetsplatsen är ett gemensamt utrymme – både rumsligt och mellanmänskligt. Här bör ingen kunna bestämma allt eller förvänta sig att få alla sina önskemål tillgodosedda. Nej, det är samarbete och kompromisser som gäller i bästa fall.

”Hur väl känner du dina 
arbetskamrater egentligen – och hur väl känner de dig?”

För att kunna skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt behöver man något som håller en samman, en arbetsplats- eller förskolekultur. 

Vad är då arbetsplatsens kultur? Kultur är något vi människor skapar tillsammans över tid. Den handlar om hur vi uppträder mot varandra och hur vi tar oss an gemensamma uppdrag på jobbet. Syftet är att kunna känna igen sig, veta vad som gäller och bli en del av ett gemensamt ”vi”. Här någonstans finns basen för att man ska känna trygghet i sitt arbetsliv och på sin arbetsplats. 

Kulturen är som en samling av både skrivna och oskrivna regler för hur man ska vara, göra eller prata när man är tillsammans. Alla i en förskola är med om att skapa den gemensamma kulturen där. Den som leder arbetet, rektor eller annan, har ett särskilt inflytande i kraft av sitt uppdrag att påverka kulturen eller sätta vissa gränser för den. 

Det går att spana efter sin egen kultur genom att fundera över hur man pratar med varandra, beter sig på arbetsplatsen, hanterar de materiella förutsättningarna och slutligen vad man tycker är så viktigt att det förtjänar att firas, minnas eller återberättas. Vi tar det i tur och ordning:

Samtalstonen eller samtalsklimatet är bland det första som ”känns” på en arbetsplats. Här kan alla bidra direkt, genom att hålla en trevlig ton till varandra och till barn och vårdnadshavare, förstås. Med ett gott samtalsklimat brukar det vara möjligt att ta upp även svåra saker eller att framföra kritiska synpunkter. Så för att göra arbetsplatsen trygg är vänlighet värdefullt.

En annan aspekt av ett gemensamt samtal är själva språket som används. Har vi ett gemensamt ordförråd för att kunna prata om det arbete vi gör tillsammans, så att vi kan planera, utvärdera och utveckla det tillsammans? 

”Dessutom är det härligt att lägga sin energi på att arbeta mot gemensamma mål. ”

För att kunna lära av varandra, kollegialt, är språket avgörande. Alla kan hjälpa varandra att både ge och ta genom att medvetet och uthålligt bidra till ett gemensamt språk. Dessutom blir samarbetet så mycket roligare för alla då.

Små vardagshandlingar har en väldig kraft att forma kulturen. Jag ger några exempel: när vi möts på morgonen för att starta en ny arbetsdag och visar varandra uppmärksamhet – eller inte. När vi lyssnar på varandras synpunkter – eller låter bli. När vi sitter i ett möte och visar samma intresse för alla kollegors förslag – eller inte. Det är sättet ni väljer att göra i alla dessa återkommande situationer som bidrar till kulturen. Fundera över om alla får möjlighet att känna att de är värdefulla som arbetskamrater och att deras bidrag till det gemensamma arbetet tas emot med engagemang och öppenhet.

Bara några korta ord här om den fysiska miljön och den utrustning och det material som ni som förskolepersonal förfogar över. Sättet att fördela och erbjuda till exempel datorer eller tillgång till mötesrum kan ibland berätta något viktigt om hur olika kompetenser eller grupper av medarbetare värderas på arbetsplatsen. Om detta hanteras så att det upplevs som rättvist, påverkas klimatet på förskolan i positiv riktning.

Det man kallar gemensamma symboler är viktigt. Har ni några berättelser i er förskola som berättas om och om igen? Eller brukar ni fira något tillsammans? Hur vill ni presentera er förskola för nya vårdnadshavare och andra? Svaren på dessa frågor hjälper kanske till att säga något om den symboliska delen av just er kultur. Berättelserna visar vad ni tycker är viktigt eller intressant att komma ihåg. Det ni väljer att fira är spännande att titta på. Vissa arbetsplatser firar när det gått bra i arbetet – inskolningen klar, ett föräldramöte gick fint – andra firar enbart personliga saker – när någon fyller jämnt, får barn eller går i pension. Här finns inget rätt eller fel, men det är spännande att fundera över varför det ser ut som det gör.

Där det finns motivation finns det kraft och glädje, det har många erfarit. För att veta vad som engagerar människor så behöver vi lära känna dem. Hur väl känner du dina arbetskamrater egentligen – och hur väl känner de dig? I det här sammanhanget tänker jag främst på sådant som hör hemma i arbetslivet eller påverkar möjligheten att arbeta och samarbeta, och inte så mycket på det personliga och privata. När du får veta mer om dina arbetskamrater kommer du antagligen också att förstå mer om deras önskemål och drömmar – deras motivation. Omvänt har du själv en möjlighet att göra dina drivkrafter synliga för kollegorna. För att underlätta för både arbetslag och rektorer att arbeta med detta har jag tidigare utvecklat en kompetensguide, där alla kan få beskriva vad de kan och vill, på lika villkor.

Varför är drivkraft och motivation så intressant? Jo, för att det finns så mycket energi, lust och glädje att hämta där. Dessutom kan alla inspireras av varandra och hitta gemensamma vägar framåt. Det bidrar till att det känns roligt att gå till jobbet och spännande att möta sina kollegor där för att utveckla och utvecklas.

Till sist några ord speciellt till dig som är rektor, biträdande rektor eller arbetsplatsledare. Hur kan klimatet på arbetsplatsen påverkas för att skapa trivsel, trygghet och arbetsglädje – gärna med en god portion nyfikenhet och utvecklingsglädje? Hållbarhet blir ledordet här. Jag delar med mig av några bra sätt att skapa hållbarhet i ledarskapet. Du känner säkert igen det mesta, men det är viktigt att inte tappa bort det självklara. Jag tar särskilt upp sådant som påverkar motivation och arbetsglädje.

Skapa en robust organisation som tål förändring och belastning. Undvik att låta alltför mycket kretsa kring spetskompetens som bara någon eller några medarbetare har – tänk om de slutar! Gör dig själv möjlig att ersätta, du kanske själv ska sluta en dag. Skapa bra strukturer för bemanning och vikarier, detta för att medarbetarna ska orka.

En gemensam idé för arbetet bidrar till att skapa en vi-känsla och ge en identitet i arbetet. Dessutom är det härligt att lägga sin energi på att arbeta mot gemensamma mål. Viktigt är att inte bara förankra en idé eller vision utan ta vara på medarbetarnas tankar och motivation i början av processen.

Rekrytera och behåll kompetent personal genom att erbjuda en stimulerande miljö. Den absolut viktigaste resursen i förskolan är de personer som arbetar där. En verksamhet av god kvalitet bygger på duktiga förskollärare och barnskötare och på goda ledare. En rektor som rekryterat duktiga medarbetare vill gärna att de ska stanna kvar. En bra arbetsmiljö med ett gott kollegialt klimat är mycket viktiga faktorer. En stimulerande miljö där var och en kan utvecklas och blir tagen tillvara, gör det mer sannolikt att medarbetare vill stanna. Ledarskapet kan vara helt avgörande för att det ska bli möjligt.

Den fysiska miljön är viktig, med bra lokaler och rätt utrustning. Det borde vara en självklarhet att förskollärare och barnskötare ska ha tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler och utrustning de behöver för sitt arbete. Men det är inte alltid så. Varje rektor behöver försäkra sig om att ingen får ont i ryggen av felaktiga lyft, blir hörselskadad av buller, har underdimensionerade personalutrymmen eller saknar hela och fräscha bilderböcker. Tillgång till allt detta visar medarbetarna att de är viktiga och förväntas utföra ett professionellt arbete. Alla vinner på detta, barnen allra mest.

Medinflytande från pedagoger, barn och vårdnadshavare är en kraftkälla. För att kunna fatta övervägda beslut och planera på ett hållbart sätt är det viktigt att skapa tillgång till olika perspektiv. Det innebär att du behöver tala med många, inte minst med dem som tänker annorlunda än du själv gör. Ta vara på den rikedom av perspektiv och erfarenheter som finns hos medarbetare, vårdnadshavare och barn.

Vilka viktiga verktyg finns för att kunna leda hållbart? Jag har redan skrivit om arbetsplatskultur – arbeta aktivt med att utveckla den så att ni tillsammans kan möta både nutid och framtid. Det ger gemensam trygghet och stark tillhörighet.

Kommunikation är förmodligen det främsta verktyget i ledarskapet. Att förstå och att göra sig förstådd – alla behöver få uppleva detta, inte minst på jobbet. Så rektor behöver lyssna aktivt, öppet och med engagemang till vad medarbetare och andra har att säga. Rektor behöver också vara noga med sin egen kommunikation, så att viktiga budskap når ända fram och förhoppningsvis tas emot väl.

Och så till sist – tilltron till de medarbetare du har förmånen att leda och till de vårdnadshavare som dagligen ger förskolan förtroendet att erbjuda deras barn en god utbildning och en trygg omsorg. Tron på att människor kan lära nytt och att väldigt mycket kan uppnås genom målmedvetenhet och ansträngning. 

Med ett gemensamt, väl förankrat mål i sikte kan alla värdefulla insatser riktas åt ett och samma håll. Tillsammans är ni starka och tillsammans kan ni göra arbetet till en fantastisk plats för varandra!   

Bim Riddersporre

Bim Riddersporre

Universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant