Samtal i det lilla skapar förtroende

Nu är hösten i gång! För många barn är introduktionen precis avslutad och det nya livet med en vardag i förskolan håller på att bli begripligt. En del äldre barn kommer tillbaka till nya avdelningar, grupper och pedagoger. Det är inte som det var innan sommaren på de flesta ställen, barn och pedagoger har slutat och tillkommit. Det är nytt, stort, kul och kanske lite läskigt.

En välfungerande samverkan mellan pedagoger och föräldrar är central för att barn ska ha det bra i förskolan. Forskning visar att när föräldrar får information om hur värdefullt det är att de engagerar sig i barnets vistelse, så blir de mer aktiva i samarbetsrelationen till personalen.

I det nya läsårets uppstart är det mycket fokus på att skapa relationer till alla barn i barngruppen. Detta är kärnan i arbetet och utan trygga relationer försämras barns möjligheter till lärande avsevärt. Barn är lojala med sina föräldrar och när de märker att föräldern är positivt inställd till förskolan och har en bra kontakt med pedagogerna blir det lättare att komma till ro i verksamheten. Att ha föräldrarna med på tåget innebär således många gånger att det blir enklare för barn att uppleva sig trygga och mottagliga för lärande.

Just precis nu, när vi går in i hösten, är möjligheterna för att stärka samverkan kanske som bäst. För de barn som introducerats har det funnits mer föräldrakontakt och samarbete än för de barn som redan är etablerade i verksamheten. Det bygger förtroende och skapar delaktighet när man värnar lite extra om att få en god kontakt och bra samtal med alla föräldrar. Att lägga lite extra krut på att möta upp vid lämning och hämtning är därför en investering som bär frukt under resten av året. Detta är bra för alla parter i stunden, men också på sikt. När föräldrar litar på pedagoger skapas de bästa förutsättningarna för att ett barn ska få sina behov tillgodosedda, både i förskolan och hemma. Förutom att en fungerande samverkan ökar förutsättningarna för lärande är den också en viktig faktor för att främja barns psykiska hälsa.

”Att lägga lite extra krut på att möta upp vid lämning och hämtning är en investering som bär frukt under resten av året.”

Det finns god kunskap om vad som främjar föräldrars relationella tillit till pedagoger. Det handlar till exempel om trygghet – att pedagoger får föräldrar att känna sig trygga och bekväma, social respekt – att föräldrar känner sig lyssnade på, delaktighet – att pedagogerna genuint vill förstå och ser föräldrarna som viktiga aktörer, upplevd kompetensatt föräldrar upplever att pedagogerna bidrar till barnets utveckling och trivsel, liksom omsorg om barnetatt pedagogerna bryr sig om deras barn.

Om pedagoger och föräldrar är överens om att det är viktigt att dela med sig både av det som flyter på och är bra och av det som väcker oro och eller leder till stora utmaningar för barnet – då har vi kommit långt. Föräldrar behöver känna sig trygga med att utmanande situationer i förskolan alltid kommuniceras till dem. Pedagoger behöver å andra sidan kunna lita på att de får veta om barnet upplever något allvarligt eller svårt hemma.

Grunden för en sådan överenskommelse läggs i den dagliga samverkan med föräldrar. Att byta några ord och bjuda in till dialog ”i det lilla” betyder mer än vad vi kanske är medvetna om. Samtalen i början av hösten kan skapa tillit och viktigt förtroendekapital. När de ges tid och utrymme blir de otroligt värdefulla!

Läs fler

Anna Hellberg Björklund

Anna Hellberg Björklund

Leg psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Handleder och skriver böcker och artiklar för förskolepersonal. Är aktuell med boken Föräldrasamverkan i förskolan (2021) på Gothia Kompetens.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant