Magiska möjligheter

Det digitala har blivit en naturlig del för barnen i Drottninghögs förskolor. Med projektorer och green screen skapas nya spännande möjligheter för barn och pedagoger att utforska och lära.

Hos oss i Drottninghögs förskolor började vi förändringsarbetet mot en digitalt tillgänglig miljö för ungefär tre år sedan. Vi hade då lokaler som var kala, oinspirerande och intetsägande. Såhär i efterhand kan vi fråga oss själva vilket barn man blev i den miljön och vilka möjligheter barnen hade att utforska.

Steg ett för oss var att diskutera fram vad vi egentligen ville och vilka behov som fanns. Hur såg vi på digitalitet och vad innebar det för oss och för vårt uppdrag? Men framförallt – vad behövde barnen? Digitalitet och digital kompetens är något som de har med sig i sina ryggsäckar när de kommer till oss i förskolan. Hur skulle vi kunna utmana detta vidare?

Vi startade med att inhandla en rad olika verktyg och började sedan fundera över hur vi skulle kunna använda det vi köpt. Det fanns en IKT-grupp som inte riktigt fungerade eftersom det inte var någon som drev på. Istället anställdes en IKT-pedagog, en förskollärare som arbetar halva tiden i barngrupp och halva tiden med IKT-frågor. På så sätt finns det tid att både kunna utforska de digitala verktygen tillsammans med barnen och driva det kollegiala digitala lärandet.

Tillsammans med en utvecklingsgrupp, där det finns en pedagog från varje avdelning, utarbetades en IKT-plan för förskolorna. Grundtanken var att barnen skulle bli producenter snarare än konsumenter och att det digitala skulle vara ett naturligt verktyg och bidra till en extra dimension i våra lärmiljöer. Våra egna funderingar kring digitalitet blev utgångspunkten och med stöd i Skolverkets föreslagna nationella it-strategi, Helsingborgs stads mål och vision samt läroplanen för förskolan diskuterade vi fram vad vi tyckte var viktigt och vad vi ville ha fokus på.

Vi hade nu ett gemensamt dokument att ta avstamp ifrån när vi planerade hur vi kunde göra våra lärmiljöer mer tilltalande och inspirerande för barnen. Vi beslutade att alla avdelningar skulle ha samma basmiljöer som återspeglade målen i läroplanen för att skapa likvärdighet inom vårt förskoleområde.

Vi installerade minst en flyttbar projektor på varje avdelning och såg snabbt resultat. Genom projektion kan vi enkelt förnya, förändra och erbjuda nya miljöer och platser i basmiljön. Med kollegialt lärande försökte vi inspirera varandra genom att visa vinsterna med projektion och hur det kunde fånga barnen och utveckla leken.

När vi började bli varma i kläderna hittade vi fler och fler sätt att bli kreativa med projektioner och tillsammans med barnen kunde vi besöka platser över hela världen, utan att fysiskt vara där. Det blev en allt mer naturlig del i våra projekt och i barnens vardag.

En av våra yngrebarnsavdelningar hade vatten och bad som projekt och varför inte då skapa en möjlighet för barnen att ligga på en sandstrand mitt i vintern fast inne i förskolan? Projektion bidrar till att vi kan erbjuda barnen nya spännande möten och upplevelser som inte är fysiskt möjliga annars.

Vi projicerade också i en kub vilket skapade ytterligare dimensioner. Nu kunde vi stiga in i en ny värld och dessutom uppleva med hela kroppen och flera sinnen samtidigt genom att bli omslutna av bilder eller film samt ljud. Projektion skapar enorma möjligheter för barnens utforskande och lek men också en möjlighet för oss pedagoger att verkligen följa barnens tankar och skapa nyfikenhet att utforska vidare. Egentligen är det bara kreativiteten och fantasin som sätter gränser här.

Nästa steg i vårt arbete med digitalitet i våra lärmiljöer var när vi började arbeta och utforska med green screen. Nu kunde vi tillsammans med barnen återbesöka platser vi varit på. Barnens möten med tidigare upplevelser utanför förskolans väggar visade sig bli positiva och spännande. En av våra barngrupper hade friluftsmuseet Fredriksdal och det djurliv som finns där som fokus i ett projekt.

Med hjälp av green screen kunde barnen nu återbesöka exempelvis kohagen och på så sätt skapades ett genuint reflektionstillfälle där de faktiskt nästan kunde klappa korna samtidigt som vi pratade om det vi gemensamt hade upplevt. Vi pedagoger upplevde att det digitala verktyget skapade en möjlighet att kunna reflektera på ett djupare plan och verkligen gå på djupet med det som barnen intresserade sig för och var nyfikna på.

Det är viktigt att vi tänker på varför vi använder våra digitala verktyg och till vad. Vad är syftet med det digitala just i den här situationen? Använder vi det för att utforska verktyget som sådant eller använder vi det för att utforska någonting annat?

Vi använder oss av digitala mikroskop vilket har skapat en möjlighet för barnen att verkligen utforska och upptäcka in i minsta detalj. Nu har vi en möjlighet att exempelvis se barkens innersta kärna och struktur, vilket vi inte kunde tidigare. Barnen kan utforska på djupet, se detaljer och upptäcka nya dimensioner.

Vi försöker ständigt koppla samman det digitala med det som intresserar barnen här och nu, så att det inte blir ett tillägg eller något utöver. Kopplar vi ihop det med det analoga och det som barnen faktiskt är nyfikna på, och utmanar vidare i det, blir det också en naturlig del i barnens lärmiljö.

Även i vårt arbete med pedagogisk dokumentation blir de digitala verktygen viktiga. Vi kan snabbt ta bilder och filmer som kan ligga till grund för reflektion med barn och kollegor. Här arbetar vi aktivt för att barnen ska bli delaktiga. De kan ta bilder och filma men också göra ljudinspelningar där de berättar om sina tankar och funderingar, vilket gör dem till producenter istället för konsumenter.

Projektorn och andra digitala hjälpmedel ger barnen möjlighet att utforska och pedagogerna kan skapa nyfikenhet för att utforska vidare.

Det finns minst en flyttbar projektor på varje avdelning.

Pedagogerna i Drottninghögs förskolor kopplar samman det digitala med det som intresserar barnen här och nu.

I arbetet med pedagogisk dokumentation blir de digitala verktygen viktiga.

Med digitala mikroskop kan barnen utforska på djupet, se detaljer och upptäcka nya dimensioner.

Prev
Next

Ett sätt att ge tillbaka dokumentation till barnen och skapa en möjlighet för reflektion har varit att skapa QR-koder som finns tillgängliga för barnen. Dessa kan de sedan, med hjälp av lärplattor, skanna och på så sätt ta del av det som berättades om alstret eller upplevelsen för ett par månader sedan. Barnens eget lärande blir synligt och konkret för dem själva. För oss pedagoger skapar det en möjlighet att se ett förändrat lärande över tid. Likaväl som vi använder dokumentation i form av det skrivna ordet använder vi oss av ljudinspelningar via QR-koder. Med andra ord försöker vi kombinera våra digitala och analoga verktyg.

Hos oss är majoriteten av barnen flerspråkiga vilket vi ser som en tillgång men också som en utmaning. Vi har stort fokus på språkutveckling, såväl i svenska som i barnens egna modersmål. Genom att vi även här har arbetat med QR-koder och läst in sagor på barnens modersmål skapas en möjlighet för barnen att ta del av samma saga på alla sina språk. Vi ökar barnens möjlighet att förstå och ta till sig det svenska språket. Dessutom visar vi att barnens modersmål är viktigt och att många språk berikar. Här hjälper de digitala verktygen till och skapar en möjlighet som inte funnits tidigare i samma utsträckning och med samma tillgänglighet.

Det digitala har skapat möjligheter för våra barn som inte varit fysiskt möjligt annars och vi kan tillsammans utforska på helt nya, spännande och lärorika sätt. Digitalitet har blivit en allt mer naturlig del i barnens miljö och vardag – och med all rätt. För varför ska inte det som annars är så självklart i deras värld vara en naturlig del i deras vardag hos oss i förskolan? Resan är spännande och vi är bara i startgroparna. Det är en fängslande tanke att veta var vi är men inte riktigt vart vi är på väg – det kan bli hur magiskt och lärorikt som helst.

Kim Ejdelind och Sven Stedt på instagram och ta del hur de arbetar med digitalitet och digital kompetens: @drottninghogsforskolor

Green screen

Green screen är en teknik för att lägga olika bilder eller filmer ovanpå varandra. Man filmar mot en grön bakgrund, exempelvis ett grönt tyg, och därefter använder man en app som byter ut den gröna bakgrunden mot en bild eller filmsekvens som man själv valt. Det ser då ut som att barnen som befinner sig framför den gröna bakgrunden är på platsen som man valt som bakgrundsbild. Det finns appar som möjliggör detta på ett enkelt sätt, till exempel Green Screen by Do Ink.

Tips för att utveckla en digital lärmiljö

• Fundera över vad tanken är med de digitala verktygen just här. Syftet behöver vara tydligt och ni behöver diskutera i arbetslaget det innan ni ställer i ordning en ny miljö.

• Fundera över tanken med rummet/platsen. Vad är syftet med miljön och vad vill vi bjuda in barnen till att utforska just här? Hur kan de digitala verktygen bli en tillgång i den här miljön?

• Skapa mötesplatser där det digitala är en del och där barnen ges möjlighet att lära av varandra.

• Se det digitala som en möjlighet! Pedagogernas inställning till det digitala återspeglar sig ofta i miljön och i användan- det. Osäkerheten kan göra att man inte vågar prova, men försök tänka tvärtom! Även som pedagog behöver vi testa, leka och utforska det digitala.

• Skynda långsamt! Låt barnen testa många gånger och på sina egna premisser. De digitala måste finnas tillgängligt så barnen har möjlighet att utforska om och om igen.

• Var närvarande pedagoger i barnens utforskande av det digitala. Fundera över hur ni kan möta och utmana vidare i digitala.

• Försök skapa miljöer där det digitala och tekniken blir en del i processen och inte en del för sig. Vi bör vara medvetna och arbeta för en interaktion mellan barnen och miljön, även i det digitala.

Kim Ejdelind

Kim Ejdelind

Förskollärare och IKT-pedagog i Drottninghögs förskolor.

Sven Stedt

Sven Stedt

Förskollärare och förstelärare i Drottninghögs förskolor.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant