Dialogen ökar delaktigheten

I Norrgårdens förskola arbetar man med dialogmöten som en del av förskolans föräldrasamverkan. När mötena blev digitala under pandemin kunde fler delta.

Mitt tips är att våga tänka utanför de traditionella ramarna för föräldramöten som vanligtvis är en gång per termin. Dialogmöten en gång i månaden ger oss en god kommunikation med vårdnadshavare. Det gör dem också mer delaktiga i det arbete vi gör med deras barn, men utan att vårt arbete styrs av dem. Vi lyssnar in och vill få en god samverkan med vårdnadshavarna då vårt gemensamma mål är barnens bästa. 

Norrgårdens förskola öppnade i augusti 2019 och ligger i Knivsta kommun. Där finns cirka 90 barn som går på fyra spår: Eld-, Jord-, Luft- och Vattenspåret. Vi arbetar utifrån de fyra elementen som förskolan är byggd efter. Detta gör att gården, namnen och projekten genomsyras av de fyra elementen.  

Redan inför öppningen av förskolan var dialogmöten med vårdnadshavare inplanerade och en viktig del av förskolans utvecklingsarbete. Syftet med dialogmötena är att skapa en god dialog med vårdnadshavarna och att tydliggöra utbildningens mål. Målet är att få nöjda och trygga vårdnadshavare.

Vår rektor Catharina Sundin hade som vision att dialogmöten skulle hållas på förskolans dialogtrappa en gång i månaden, trappan är belägen intill förskolans matsal. De första månaderna hölls dialogmötena på förskolan tills pandemin slog till och vi fick tänka om. Med tanke på att vi redan använder oss av digitala verktyg i vår undervisning kändes det självklart att fortsätta med dialogmötena digitalt.  

Nu har vi haft digitala dialogmöten i 1,5 år. I våras skickade vi ut en enkät till alla vårdnadshavare där de fick svara på frågor om mötena, till exempel hur ofta de tyckte att dialogmötena skulle vara och ifall de tyckte att mötena skulle vara digitala eller på förskolan när pandemin var över. Genom enkäten fick vi en bredare överblick om vad vårdnadshavare tycker och tänker kring dialogmötena. 

Svaren visade att majoriteten av vårdnadshavarna tyckte att dialogmötena ska fortsätta hållas digitalt då det gjorde det möjligt för fler att delta. De slapp till exempel att ordna med barnvakt och barnen kunde vara med sin vårdnadshavare hemma och lyssna på vad vi sa under mötena. Uppskattat av både barn och vuxna!  Det kom också fram att vårdnadshavarna tyckte det var bra att ha dialogmöte en gång i månaden, vilket gjorde att vi fortsatte med det. 

Nackdelen med att ha dialogmötena digitalt är att de flesta vårdnadshavarna tycker att det är svårare att skapa relationer till andra vårdnadshavare  än vid fysiska möten. Vi ska därför skicka ut en uppföljande enkät nu under senhösten, beroende på vad vi får för svar får vi se hur vi gör framöver.

Innehållet i dialogmötena styrs efter förskolans årshjul men kan även variera om det är något aktuellt som behövs tas upp. Dialogmötena hålls på måndagar klockan 17.00–18.00. Vi brukar då informera om vad som tagits upp på barnråden, som hålls fredagen innan. Till barnråden kommer barn från alla förskolans spår och där lyfts barnens tankar, åsikter och önskemål.  

I oktober varje år skickar Knivsta kommun ut en föräldraenkät till alla vårdnadshavare som har barn i kommunens förskolor. När resultaten har kommit följer vi upp dem på dialogmötena och då kan vi dela upp olika delar från föräldraenkäten på flera möten. Detta är för att våra vårdnadshavare ska få en tydligare bild av våra syften och målen med det vi gör i förskolan. 

Vi har även bjudit in personalen från vårt kök Restaurang Norrgården, som har berättat och informerat om maten och vad deras tankar och visioner är. Många vårdnadshavare tycker att det är viktigt att få veta vad barnen äter för typ av mat och detta är något som engagerar. Vid ett annat tillfälle diskuterade vi säkerhetsrutiner på förskolan och vårdnadshavarnas ansvar i det, till exempel tydliga hämtningar och lämningar, ansvar för att barnen lämnas med väst på och att stänga grindar.  

En gång per termin har vi dialogmöten spårvis. Då får vårdnadshavarna en djupare inblick i vad som sker på de enskilda barnens spår och alla pedagoger deltar. På de övriga dialogmötena är det rektor och jag som arbetslagsledare som deltar, ibland är även några andra pedagoger med.

Tips!
  • Diskutera och skriv ner syfte och mål med dialogmötena så att de är tydliga för alla.
  • Fundera över strukturen. När ska dialogmötena genomföras? Hur? Vilka ska delta av personalen?
  • Om ni är flera spår/avdelningar är det viktigt att alla utgår från samma grundfrågor och layout i presentationer för att göra det enhetligt och likvärdigt, det ger ett professionellt intryck.
Reflektionsfrågor
  • Hur gör ni hos er för att informationen till vårdnadshavare ska bli likvärdig?
  • Om ni funderar på att börja med dialogmöten, börja med att diskutera tillsammans vad ni vill få ut av dem. Varför känns det viktigt för er? 
  • Hur kan ni göra för att era dialogmöten ska bli tillgängliga för alla vårdnadshavare? Finns det hinder/svårigheter som gör att några inte kan delta? Försök skapa en överblick över just era vårdnadshavare och se hur ni kan skapa så bra förutsättningar för att så många som möjlig kan och vill delta. Det är inte viktigt att alla deltar på alla dialogmöten, men det är roligt om alla vårdnadshavare om möjligt deltar någon gång per termin.
Övning
  • Diskutera samsynen kring samverkan med vårdnadshavare. 
  • Gör vårdnadshavarna delaktiga genom att ta in deras tankar, skicka ut en enkät för att få en överblick.
  • Gör en nulägesanalys om hur ni tror att ni kan skapa dialogmöten som tilltalar era vårdnadshavare på er förskola. 

Sanna Bjarnemo är legitimerad förskollärare och arbetslagsledare. Mer information om Norrgårdens förskola finns på Instagram: norrgardens_forskola_knivsta

Läs fler

Sanna Bjarnemo

Sanna Bjarnemo

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant