01
02
03
04

Utgå från toddlarnas intresse

Undervisning tillsammans med toddlarna behöver vara omsorgsfull, lekfull och glädjerik. När pedagogen deltar skapas en större tydlighet

Skollagens definition anger att undervisning är målstyrda processer under ledning av förskollärare som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden. Det kan kännas lite främmande att tänka på att även de yngsta barnen i förskolan, våra ett- och tvååringar, ska undervisas. Jag forskar om undervisning i förskolan och för mig är skollagens definition bred och öppnar upp för många olika sätt att undervisa på. Det ger oss möjligheter att skapa en undervisning som utgår från toddlarna, deras intresse, nyfikenhet och upptäckarlust. 

I min forskning har jag bland annat filmat på yngreavdelningar och sedan pratat om det som hände på filmen med förskollärare och barnskötare. Vi såg då flera saker som jag tror särskiljer undervisning tillsammans med toddlarna från undervisning med äldre barn och elever. Bland annat såg vi hur många olika målstyrda processer var igång samtidigt. Ett exempel var när en förskollärare och en barnskötare tillsammans hade en undervisningssituation med totalt nio barn. Gemensamt fokus var trolldegen som barnen och de vuxna utforskade tillsammans. Det pågick även målstyrda processer utifrån målet att utveckla sin skapande förmåga för några av barnen, medan andra hade målstyrda processer kring utvecklande av förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder och antal. 

Även målstyrda processer kring värdegrundsaspekter pågick, till exempel att utveckla sin förmåga att fungera i grupp och utveckla förmåga att ta häntill andra människor. Vi diskuterade mycket kring dessa många olika målstyrda processer som var igång samtidigt eftersom förskollärarna och barnskötarna själva ansåg att det bara var undervisning om man hade ett gemensamt fokus som upprätthölls över tid. Det bidrog till att de kände sig väldigt stressade. Förutom en minskad känsla av stress bidrog synvändan här till att verksamheten anpassades mer till barnens individuella intressen och förutsättningar. Vi kom också fram till att det här sättet att undervisa på ställer höga krav på medvetenhet hos förskollärare och barnskötare kring formuleringarna i våra styrdokument. Att veta vilka mål som ska styra och som vi ska skapa förutsättningar för.

“Även det kroppsspråk som vi vuxna använder spelar stor roll.”

En annan sak som vi såg i undervisningen var hur mycket av samspelet mellan de vuxna och toddlarna som var ickeverbal, alltså med kroppsspråk. Intressant var att förskollärarna och barnskötarna själva kopplade undervisning till verbalt språk, det talade språket, och hade svårt att se att undervisning kunde ske med hjälp av kroppsspråk. Kanske har det med hur vi ser på språk i vårt samhälle, där det talade språket har ett större värde än vårt kroppsspråk. Alla vi som arbetar med toddlarna i förskolan vet att de kommunicerar med hjälp av sina kroppar och rörelser, men även det kroppsspråk som vi vuxna använder spelar stor roll. Därför är det särskilt viktigt att ta hänsyn till och fokusera på inte bara det som sägs utan också det som görs och se det som en given del i undervisningen tillsammans med toddlarna.

Avslutningsvis såg vi också att undervisningen tillsammans med toddlarna oftast innefattade att den vuxne deltog tillsammans med barnen. Om det till exempel skedde en målstyrd process kring att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av lego, byggde ofta den vuxne tillsammans med barnen. Handlade det istället om en målstyrd process kring att utveckla motoriken hoppade, rullade eller sprang ofta den vuxne också. Att delta tillsammans med toddlarna skapade inte bara en större tydlighet utan bidrog även i hög grad till att göra undervisningen lekfull och lustfylld, och det är precis det som undervisning tillsammans med toddlarna handlar om. 

Läroplanen

Omsorg, utveckling och lärande
Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. 

Förskollärares ansvar i undervisningen
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. 

läroplan

 

Reflektera!
 • Vad bär vi med oss för föreställningar om undervisning? Hur påverkar det vårt sätt att undervisa?
 • Hur gör vi när vi undervisar tillsammans med toddlarna?
 • Vilka mål tänker vi att vi undervisar kring?
 • Hur skapar vi en undervisning där toddlarnas inflytande och delaktighet främjas?barn

   

Övningar
 • Skapa en lärmiljö utifrån något av läroplansmålen. Vad riktar toddlarna sitt intresse mot i lärmiljön? Vad fångar dem? Möt toddlarna i lärmiljön och skapa en undervisningssituation tillsammans med dem. Skriv ner korta reflektioner och delge varandra. Vad ser ni för likheter och skillnader? Blev det undervisning? Hur kommer det sig att det blev undervisning?  
 • Videofilma er själva i en rutinsituation tillsammans med barnen. Analysera tillsammans: Vilka målstyrda processer ser ni? Vilka mål skulle ni kunna ha undervisning kring? 
 • Skapa en mind-map tillsammans i arbetslaget om undervisning tillsammans med toddlarna. Sätt ”undervisning tillsammans med toddlarna” i mitten. Skapa sedan bubblor där ni skriver vilka mål ni undervisar kring, vad undervisning innefattar för er, var ni tänker att ni undervisar, vad som är viktigt för er att er undervisning är. Komplettera gärna med bilder. Fyll på med fler bubblor utifrån behov.
 • Analysera er pedagogiska dokumentation utifrån följande frågeställningar: Hur syns det i vår dokumentation att vi undervisar? När undervisar vi och när gör vi det inte? 
Tips!
 • Toddlarna kommunicerar framförallt med sitt kroppsspråk. Inkludera ert eget kroppsspråk som en del i undervisningen tillsammans med toddlarna och se vad som händer!
 • Glöm inte läroplansmålen om normer och värden, här finns massor av mål att ha målstyrda processer kring tillsammans med toddlarna.
 • Låt toddlarna vara delaktiga och skapa en undervisning tillsammans med er där deras intresse och nyfikenhet leder er vidare i ert gemensamma utforskande.barn
Läs fler

Ebba Hildén

Ebba Hildén

Förskollärare. Arbetar som utbildningsledare vid rektorsutbildningen och som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet.

DISKUSSIONSVERKTYG: Kunskap och kompetens

TEMA: Kunskap och kompetens

Reflektera

Nr 1 2019
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant