Fokus på det friska stärker vi-känslan

Annika Aveling, rektor i Svedala, rekommenderar andra rektorer att arbeta med friskfaktorer.
I hennes förskolor har det lett till nöjdare och gladare medarbetare som trivs på jobbet.

Hur skapar vi en hållbar, välmående organisation med arbetsglädje, där vi höjer frisknärvaron i förskolorna, var frågan jag ställde mig när jag började som rektor år 2016. Vårt kärnuppdrag är barnens utveckling och lärande, men utan friska och välmående medarbetare är det svårt att lyckas med läroplansuppdraget. När vi utvecklar undervisningen arbetar vi alltid utifrån vetenskaplig grund och därför var det självklart att vi skulle göra det även i arbetsmiljöarbetet. 

Vi tog hjälp av så kallade friskfaktorer, eftersom forskning visar att det är bättre att fokusera på det som fungerar på arbetsplatsen i stället för på problemen. Det skapar en gemensam riktning på arbetsmiljöarbetet och kännetecknar arbetsplatser med meningsfullhet och arbetsglädje. 

Det började med att personalen på förskolorna besvarade två enkätundersökningar. En ”vanlig” medarbetarundersökning och en som utgick ifrån de vetenskapligt framtagna friskfaktorerna.

På en arbetsplatsträff analyserade vi resultatet och identifierade de områden som vi var bra på. Vi kom fram till att de hade att göra med två friskfaktorer: delaktighet och påverkansmöjligheter samt en tydlig och transparent organisation. 

Utifrån enkäterna hittade vi också områden med förbättringspotential. Just nu utbildar vi till exempel alla medarbetare i självledarskap – vilket innebär att de bland annat får lära sig mer om hur deras hjärnor fungerar. Det handlar om att rusta medarbetarna för det känslomässigt krävande arbete som det kan innebära att arbeta med barn.  

Vi kan aldrig säga att vi blir färdiga, det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår ständigt. En framgångsfaktor hos oss tror jag är att vi låter saker ta tid och att all förändring kommer nerifrån. En annan är att alla medarbetarna hela tiden har gjorts delaktiga i att tolka och arbeta fram beteenden kopplade till friskfaktorerna. När vi har arbetat tillsammans och alla har blivit sedda har vi-känslan ökat, både i arbetslaget och på hela förskolan. Det finns en vilja att hjälpas åt och stödja varandra i uppdraget. Alla tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö genom att delta aktivt i samtal och hela tiden visa en vilja att lära sig nytt och utvecklas.

Genom vårt arbetssätt sedan 2016 har vår frisknärvaro ökat. I våra medarbetarenkäter har vi ett kontinuerligt högt nöjdindex. Personalomsättningen är låg vilket vi också ser som ett gott tecken på att personalen trivs och känner arbetsglädje. 

Jag rekommenderar andra att arbeta med friskfaktorerna för det ger en tydlig bild av vad som ska uppnås samtidigt som man har roligt. 

Annika Aveling är rektor för förskolorna Klöverstugan och Tegelbruket i Svedala. 

Tips!

• Låt arbetsmiljöarbetet få ta tid.

• Låt förändringar komma nedifrån.

• Gör alla medarbetarna delaktiga i att tolka och arbeta fram beteenden kopplade till friskfaktorerna.

Åtta friskfaktorer, enligt forskningen:

• Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap 

• Delaktighet och påverkansmöjligheter 

• Kommunikation och återkoppling 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

• Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidsfrånvaro 

• Rättvis, tydlig och transparent organisation 

• Kompetensutveckling hela karriären

• Prioritering av arbetsuppgifter (krav och resurser)

Övning

Ett bra sätt att komma i sgång är att börja samtala om friskfaktorerna i personalgruppen och konkretisera hur man vill arbeta tillsammans samtidigt som man fokuserar på kärnuppdraget i utbildningen.

 

Läs fler

Annika Aveling

Annika Aveling

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant