01
02

Lyft barnskötaren!

Glädjen i att lyckas med små och stora delar i uppdraget och därmed känna sig värdefull och kompetent gör att pedagogen fortsätter söka metoder för att utveckla sig själv och utbildningen.

I förskolan arbetar barnskötare och förskollärare sida vid sida mot samma mål men till viss del med olika uppdrag. Skollagen och förskolans läroplan beskriver tydligt att ansvaret ser olika ut för förskollärare respektive barnskötare. Att alla yrkeskategorier i förskolan är viktiga tydliggörs i läroplanens riktlinjer under Arbetslaget ska. Detta har jag tillsammans med mina pedagoger tagit fasta på när vi utvecklat arbetsbeskrivningar i våra förskolor. 

Var och en som verkar i förskolans arbetslag är en viktig pusselbit i arbetet mot läroplanens mål. I mina förskolor börjar varje arbetslag hösten med att tillsammans upprätta ett pedagogiskt kontrakt, där pedagogerna beskriver vilka förväntningar de har på varandra utifrån yrkesroll. Detta blir ett sätt att synliggöra och sätta vars och ens arbete i sitt sammanhang. Det blir även en hjälp att löpande följa upp arbetet eftersom det pedagogiska kontraktet ska vara en stående punkt på årets arbetslagsmöten.

För att lyckas med att utveckla utbildningen så att den svarar mot de nationella målen är det viktigt att all personal är delaktig. I vårt arbete med att stötta och utmana barnen i deras lärande har vi valt pedagogisk dokumentation som verktyg och utvecklingsområde. All personal ges handledning och stöd att utvecklas individuellt när det gäller pedagogisk dokumentation, till exempel genom att i dialog med pedagogista uppmärksamma hur man kan tänka och arbeta med sitt uppdrag utifrån arbetsbeskrivning mot mål och vision. 

Om vi ska lyckas stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt krävs att barnskötare har och ges frihet att leda och undervisa med hjälp av förskollärare, som ju har ett särskilt ansvar. Här finns även möjlighet att i handledning med pedagogista utmanas genom att följa upp sin undervisning. All personal ges även handledning av specialpedagog. 

”I organisationen försöker jag att bygga in kollegialt lärande, samverkan och progression.”

I organisationen försöker jag att bygga in kollegialt lärande, samverkan och progression där barnskötarna reflekterar i sitt arbetslag och gör analyser med stöd av förskollärare. De har även möjlighet att tillsammans med kollegor driva förskolans processer i olika sammanhang, till exempel när det gäller den didaktiska planeringen. Vad vill vi uppmärksamma barnen på? På vilket sätt? Hur fördelar vi det pedagogiska arbetet? 

Jag har turen att befinna mig i en kommun där vi förskolechefer görs delaktiga i att skapa ett medvetet tänk gällande kompetensutveckling. Vi har de senaste åren haft utbildningar som anordnats i kommunen som till exempel Skolverkets Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som jag valde att låta utvecklingsbenägna barnskötare gå. De barnskötare som gick utbildningen har sedan fått i uppdrag att arbeta vidare för att sprida kompetensen i förskolorna. All personal har även fått gå på en föreläsning om det nya i läroplanen Lpfö 18 vilket har varit en fantastisk utgångspunkt för oss alla i att skapa ökad samsyn i vår dialog om förskolans uppdrag. Tillsammans kan vi! 

Tänk på!
  • Värdera lyssnandet. Fråga ofta pedagogerna vad de behöver för att lyckas. Ofta är det små insatser som krävs för att varje enskild pedagog ska kunna utvecklas vidare.
  • Låt varje arbetslag böja läsåret med att tillsammans upprätta ett pedagogiskt kontrakt där de tillsammans sätter ord på förväntningar på varandra, utifrån yrkesroller och förhållningssätt. Det blir ett bra verktyg för fortsatt dialog i arbetslaget.
  • Ge pedagogerna möjlighet att regelbundet, till exempel med hjälp av en pedagogista, reflektera kring vad de lyckats med utifrån områdena ledarskap, samverkan och undervisning.
  • Visa barnskötarna att du ser det goda arbetet som sker i vardagen!
Tips!

Jag läser varje dag arbetslagens dokumentationer samt deras reflektionsprotokoll och jobbar på att ge feedback på små som stora bedrifter. De allra flesta växer i sin roll och blir mer benägna att våga se kritiskt på sig själva när de får positiv bekräftelse utifrån arbetsprestation.

Läs fler

Lotta Österman Eriksson

Lotta Österman Eriksson

Leg. förskollärare och rektor. Har under många år arbetat som utvecklingsledare och stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbete. Medförfattare till Rektor i förskolan – bli en bra ledare (Gothia Fortbildning, 2019). 

DISKUSSIONSVERKTYG: Barnskötaren

TEMA: Barnskötaren

Reflektera

Nr 3 2019
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant