01
02

Analysera mera

Att inkludera jämlikhet och jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet är en utmaning som kräver engagemang och kunskap.

I vår förskola arbetar vi aktivt med att få in jämlikhet och jämställdhet som en självklar del av verksamheten. Vi strävar efter att se varje barn, oavsett kön, i ett positivt möte. Varje morgon knackar barnet på dörren, inväntar att en pedagog öppnar, tar i hand och säger god morgon. Vi har ”visningsdagar” då barnen tar med sig något hemifrån och visar för sina kompisar. Barnen får då öva sig på att ge och ta plats. 

Vi byter också ut material för att ge barnen möjlighet att tänka i nya banor och omvärdera. Bilarna används kanske inte till att köra med utan de blir en del av en gryta som vi ska tillaga. De röda bilarna blir tomat och de gröna blir gurka. 

Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet är inte något som ska ske under vissa temaveckor eller dagar, det ska finnas som en röd tråd i den dagliga verksamheten. Alla barn ska få vara som de vill, leka med vad och vem de vill, prata lika mycket, se ut och klä sig som de vill, känna vad de vill, få bestämma om de vill kallas för hen, hon eller han utan att bli retade eller att någon skrattar.

”Vilka erbjudanden ger vi barnen?”

För att vi ska klara av detta arbete måste vi analysera både vårt egna förhållningssätt och de aktiviteter vi gör med barnen. Vad gör vi som är bra eller mindre bra? Vilka erbjudanden ger vi barnen? Skiljer det sig mellan pojkar och flickor? Får alla barn lika talutrymme? Lika tillgång till miljöer? Hur leker barnen? Vi jämför sedan resultatet mellan pojkar och flickor. Om resultatet visar på skillnader måste vi tillsammans diskutera vilka åtgärder som krävs för att motverka detta.  

När vi hittat svaret ska vi inte känna oss nöjda med det utan leta vidare efter fler svar. Vi kan göra en jämförelse med en lök som vi skalar många varv. Analysen av jämlikhet och jämställdhet måste skalas många gånger, ända in till kärnan. När vi hittat ett svar skalar vi ett varv till. Dessutom finns det säkert fler än ett svar. När vi vet vilka åtgärder som behöver göras kan vi också fatta beslut som medför en positiv utveckling mot en mer jämlik och jämställd förskola. 

tagbana

 

Tänk på!
  • Prata om att flickor och pojkar kan vara bästa vänner.
  • Dela aldrig in i pojk- eller flickgrupper. Det finns massa andra sätt att dela in barnen på – efter bokstav som namnet börjar på, färg på strumporna eller favoritmat.
  • Kärlek har inget med våld att göra. Använd inte uttryck som kärlek börjar alltid med bråk eller han drar dig i håret för att han är kär i dig.
  • Synliggör olika familjekonstellationer när ni läser sagor eller sjunger. Familjen kan bestå av två mammor, en mamma och en pappa, en mamma, två pappor och en hund, tre mammor, en morfar och så vidare.
  • Använd ”förälder” istället för ”mamma och pappa” när ni pratar med barnen och även i utskick till barnens vårdnadshavare.
  • Lyft fram i olika sammanhang att flickor kan vara kära i flickor, en pojke eller fler och på samma sätt att pojkar kan vara kära i pojkar.
  • När ni pratar om hur barn blir till, ta upp insemination och provrörsbefruktning. Fler och fler barn blir till på detta sätt.

leksaker

 

Övningar

Vem pratar vi med och hur? 

Gör observationen under en viss aktivitet till exempel en samling eller en måltid. Skriv upp alla barnens namn och gruppera i flickor och pojkar för att göra det enklare att analysera observationen ur ett genusperspektiv. Sätt ett streck varje gång ett barn blir tilltalat av en pedagog, tar ordet själv eller får negativ uppmärksamhet (tillsägelser eller negativa blickar).

Analysera det ni ser. Hur kan ni minska tillsägelser? Hur kan ni stötta barnen att lyssna aktivt? Kan ni fördela talutrymmet så att alla får komma till tals lika mycket? Vilka barn är det som avbryter och vilka barn får positiv uppmärksamhet? Och så vidare.

Vad leker barnen med?

Gör observationer när barnen fritt får välja material och var någonstans de vill leka. Skriv upp alla barnens namn och gruppera i flickor och pojkar för att göra det enklare att analysera observationen ur ett genusperspektiv. Skriv ner vilket material barnet väljer, om hen leker själv eller med en kompis. Skriv också upp var pedagogen befinner sig.
Analysera era observationer. Vad såg ni som förvånade er? Skilde sig barnens val beroende på vuxens närvaro eller frånvaro? Fundera över hur ni kan uppmuntra barnen att våga prova nytt och hur ni kan bli mer närvarande pedagoger.

Bokanalys

  1. Välj ut några böcker som finns i förskolan. 
  2. Analysera böckerna genom att räkna om det finns andra sexualiteter, familjer eller kärleksrelationer än heterosexuella. Finns det personer i boken som inte är ljushyade? Finns det personer i boken som uttrycker religiösa värderingar eller har religiösa symboler? Hur många flickor respektive pojkar finns med i boken? Vem är huvudrollsinnehavare?
  3. Skriv ner en kort sammanfattning av din kartläggning och diskutera hur era böcker kan bli mer inkluderande.
Läs fler

Monica Dahlberg

Monica Dahlberg

Driver en liten fristående förskola på landsbygden sedan 1996. Har gått den statliga rektorsutbildningen, förskolechefsutbildningen på högskola, förskollärarutbildning samt tagit examen i NAMEX montessoripedagogik. Arbetar idag både som rektor och i barngrupp.
 

DISKUSSIONSVERKTYG: Jämlik och jämställd

TEMA: Jämlik och jämställd

Lika för alla

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Reflektera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Så gör vi

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant