01
02
03

Gör barnen delaktiga

I arbetet med jämställdhet behöver vi arbeta med barnens delaktighet. De behöver få vara med och påverka för att utbildningen ska bli hållbar. Visa nyfikenhet för barnets tankar och bjud in till reflektion.  

Jämställdhetsfrågor har varit högt upp på agendan under lång tid och mycket har hänt när det gäller hur vi tänker kring miljö och material och vilka begrepp vi använder. Vi reflekterar tillsammans och har en medvetenhet om hur vi kan utveckla och förändra arbetet för att ge barnen goda förutsättningar och inte begränsas av stereotypa könsroller. Samtalen stannar tyvärr ofta mellan oss vuxna. Hur kan vi göra barnen delaktiga och hur får de vara med och påverka jämställdhetsarbetet?

Stor del av den forskning som finns visar att arbetet med jämställdhet ofta hamnar på vuxennivå och att det blir något som vi genomför utan att barnen ska märka av det så mycket. Genom överföringsnormen leder vi in barnen på ”rätt spår”. Det kan vara genom att skapa miljöer som inte ger signaler om könsstereotyp lek, eller hur vi uppmuntrar barnen att göra saker som uppfattas könsöverskridande (Klara Dolk, 2013).
Barns delaktighet är en viktig grund i vårt uppdrag. I läroplanen beskrivs att utbildningen ska genomföras i demokratiska former och förbereda barnen för att aktivt delta i samhället och bidra till hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Genus och jämställdhet är viktigt för social hållbarhet, därför är det av största vikt att vi gör barnen delaktiga i hur vi arbetar med dessa frågor.

Vi behöver involvera barnen i arbetet genom att samtala med dem i leken och i vardagssituationer. Utgå från barnens intressen och i samtalet lyfta in olika aspekter för dem att resonera kring där vi pedagoger kan utmana med frågor. Samtidigt måste vi möta barnet där hen befinner sig. Pojken som älskar bilar och flickan som allra helst dansar runt i prinsessklänning måste få möjlighet att göra det. 
Vår uppgift blir att på olika sätt föra samtalet med barnen och utmana deras föreställningar om flickor och pojkar och vad som är möjligt att göra. I samtalet är det viktigt att undvika att ifrågasätta barnet eller tala om hur det borde vara, istället visa nyfikenhet för barnets tankar och bjuda in till att reflektera tillsammans.

barn och vagn

 

Reflektera!
 • Hur tänker du kring barns möjligheter att vara delaktiga i utformningen av utbildningen?
 • Vilka är dina egna tankar om jämställdhetsarbetet och hur det ska genomföras?
 • Hur ser maktfördelningen ut mellan vuxna och barn vid er förskola?
Tips!
 • Ställ frågor till barnen om hur de tänker i en situation som ni upplever är stereotypisk flicka/pojke. Stanna upp och ta dig tid att lyssna på barnets svar istället för att själv kommentera.
 • Var närvarande i barnens lek. Utmana genom att agera på ett sätt som utmanar normen för till exempel ett yrke, brandmannen Stina eller frisören Hans.
 • Gör barnen delaktiga i utformandet av miljöerna. Ställ frågor till barnen om de tycker att både flickor och pojkar kan vara här.
 • Återkoppla till barnen när sådant de gett uttryck för har bidragit till att ni gör annorlunda eller att ni gjort någon förändring i miljön. Återkoppling är viktigt för barnens upplevelse av att vara delaktiga och ha möjlighet att påverka.
Övningar
 • Diskutera i arbetslaget hur ni gör barnen delaktiga i processen och hur ni lyfter jämställdhet 
 • tillsammans med barnen.
 • Utmana barnens lek genom att tillföra material som utmanar stereotypa könsroller. Prata med barnen om hur de tänker kring materialet eller leksaken.
 • Se till att barns delaktighet är en återkommande punkt i planeringen så att ni hela tiden stämmer 
 • av och följer upp hur barnen ges möjlighet till delaktighet i utbildningen.

leksaker

 

Läs fler

Veronica Nytomt

Veronica Nytomt

Leg. förskollärare. Arbetar vid Hultsbergs förskola i Karlstads kommun, leder lärgrupper och är engagerad i utvecklingsarbete. Bloggar och föreläser om hur vi kan främja psykisk hälsa i förskola och skola i bloggen nyfiketlyssna.verobalans.se. Föreläser även om hur vi kan levandegöra barnkonventionen och barns rättigheter i förskolan. Läs mer om Veronica Nytomst föreläsningar för Gothia Fortbildning här.
 

DISKUSSIONSVERKTYG: Jämlik och jämställd

TEMA: Jämlik och jämställd

Lika för alla

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Reflektera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Så gör vi

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Analysera mera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant